Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Положення про технічну Раду Хмельницької філії ВАТ "Укртелеком"

Затверджую

Директор Хмельницької філії

  ВАТ “ Укртелеком”

“__________” Н.М.Скоблілова

“_______”_______ 2008 р.ПОЛОЖЕННЯ
про Науково - технічну раду  Хмельницької філії ВАТ "Укртелеком"

1.   Загальні положення
1.1. Науково - технічна      рада      (НТР)      Хмельницької філії  ВАТ "Укртелеком"   організована  на  підставі  “ Положення  про Хмельницьку філію ВАТ “ Укртелеком” затвердженого  рішенням  Загальних  зборів  акціонерів  (протокол від 16  квітня  2004 року № 3 ) і  є колегіальним органом

 1. Науково - технічну раду очолює  Голова – заступник директора з технічних питань Хмельницької філії ВАТ “ Укртелеком ” .

1.3. До складу НТР входять висококваліфіковані спеціалісти   відділів  Хмельницької філії ВАТ "Укртелеком", а також інших організацій за їх згодою.
1.4. Персональний склад НТР затверджується наказом директора Хмельницької філії ВАТ "Укртелеком".
1.5. Заступник Голови,   та секретар призначаються Головою НТР з осіб, які входять до її складу.

2.  Завдання і функції  Науково - технічної ради

 1. Розгляд концепцій, програм та пропозицій з перспективних напрямків  розвитку    у    сфері телекомунікацій,    перспективних     схем розвитку телекомунікаційних мереж , визначення науково-технічної політики Хмельницької філії ВАТ "Укртелеком".
 2. Розгляд  річних планів розвитку телекомунікаційних мереж  філії   щодо   відповідності   їх вимогам   Концепції  розвитку ВАТ "Укртелеком".
 3.  Підготовка рекомендацій щодо:

2.3.1. Введення в експлуатацію нової вітчизняної та зарубіжної техніки, підвищення ефективності використання обладнання.
2.3.2.  Підвищення     якості     роботи     телекомунікаційних     мереж,  метрологічного забезпечення, удосконалення експлуатації технічних засобів  телекомунікацій та споруд електрозв'язку.

3. Порядок роботи Науково - технічної ради
3.1.  НТР працює за річним планом, який складається на основі пропозицій відділів , структурних   підрозділів  Хмельницької   філії   ВАТ "Укртелеком". Пропозиції до плану роботи розглядаються на засіданні НТР, розроблений  річний план роботи на наступний рік подається на затвердження директору Хмельницької філії ВАТ "Укртелеком".
3.2.  Засідання  НТР проводяться згідно затвердженого плану-графіку. Питання порядку денного засідання НТР визначаються відповідно до річного плану роботи НТР.
Окремі питання, що виникають у процесі діяльності філії і не входять до плану роботи НТР, можуть включатися до порядку денного за згодою Голови НТР або для їх розгляду може бути призначене позапланове засідання  НТР.

  1.  Підготовлені доповідачами відповідно до порядку денного матеріали для роз гляду на засіданні НТР (тези доповідей, графіки, таблиці, проекти рішень та ін.)  подаються секретареві для узагальнення за 15 днів до засідання  НТР.

3.4 Матеріали для розгляду на позаплановому засіданні  НТР або з питань, які не  входять до плану роботи  НТР, подаються  секретареві не пізніше ніж за 3 дні до засідання  НТР.

 1. На засідання НТР Хмельницької філії ВАТ "Укртелеком" можуть бути запрошені відповідні фахівці філії, проектних установ, інших організацій.
 2. Про час і порядок денний засідання НТР її членам, а також доповідачам повідомляється персонально за 4 дні до засідання НТР.
 3. Підготовка технічних засобів для демонстрації матеріалів на засіданнях  НТР, узгодження місця проведення засідання, інші організаційні заходи здійснюються під керівництвом секретаря  НТР. Відповідні структурні підрозділи повинні  надавати йому підтримку у вирішенні  організаційних  питань.
 4. НТР має право ухвалювати рішення, якщо на засіданнях присутня половина її складу.  Рішення  НТР ухвалюються  відкритим  голосуванням простою більшістю членів НТР, присутніх на засіданні.
  1. Кожне засідання НТР протоколюється секретарем. Протягом  5 днів після засідання секретар складає друкований варіант протоколу засідання, який підписує Голова  НТР та затверджує директор Хмельницької філії ВАТ “ Укртелеком”.

4. Права та обов’язки керівництва НТР
4.1 Голова  НТР діє  від імені технічної Ради на підставі цього Положення, у відсутності голови НТР правами “ голови” користується його заступник.
4.2 Голова  НТР зобов’язаний забезпечувати виконання завдань і функцій, покладених на  НТР та визначених цим Положенням, і відповідає за організацію роботи  НТР.
4.3 Секретар  НТР проводить організаційну роботу для якісного проведення засідань, забезпечує членів НТР матеріалами до засідань ,веде протоколи засідань, здійснює контроль за виконанням планів і рішень НТР.

 

Голова Науково - технічної  ради ________________ Д.І.Шундерюк


Хмельницька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Хмельницький, 29013, вул.Проскурівська, 13

Зворотний зв'язок